Zmluvné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie Premier Sport Tour, s. r. o., so sídlom Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, IČO: 46 219 455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 73743/B (ďalej len „Premier Sport Tour, s. r. o.“)  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pre všetky kombinácie služieb cestovného ruchu, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované a zabezpečované spoločnosťou Premier Sport Tour, s. r. o. (ďalej len „VOP“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv, ktoré v písomnej forme alebo v inej vhodnej forme uzatvára spoločnosť Premier Sport Tour, s. r. o. tak ako je definované nižšie (ďalej len „Zmluva“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na spoločnosť HOCKEY TOUR s. r. o., so sídlom Na Revíne 29/C, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 51 244 004, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124565/B (ďalej len „HOCKEY TOUR s. r. o.“) a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji Vstupeniek, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované a zabezpečované spoločnosťou HOCKEY TOUR s. r. o. (ďalej len „VOP“), a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv, ktoré v písomnej forme alebo v inej vhodnej forme uzatvára spoločnosť HOCKEY TOUR s. r. o. tak ako je definované nižšie v časti B Vstupenky (ďalej len „Zmluva“).

A.        ZÁJAZDY

 

I.           Pojmy a definície

 • Cestujúci“ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá s Premier Sport Tour, s.r.o. uzatvára Zmluvu o Zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou a spôsobom uvedeným v týchto VOP, ako aj osoba ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej Zmluvy o Zájazde. V prípade, ak na strane Cestujúceho vystupuje viac osôb, platí aj na nich označenie „Cestujúci“ v jednotnom čísle a všetky tieto osoby na strane Cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Zájazde spoločne a nerozdielne.
 • „Zájazd“ je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré sa Premier Sport Tour, s. r. o. na základe Zmluvy o Zájazde zaväzuje pre Cestujúceho za dohodnutú cenu obstarať.
 • „Delegát“ je osoba, ktorá je zodpovedná za priebeh Zájazdu v mene Premier Sport Tour, s. r. o. Nie každého Zájazdu sa zúčastňuje Delegát. Delegát neposkytuje služby turistického sprievodcu a nie je povinný sprevádzať Cestujúcich na mieste Zájazdu. Služby turistického sprievodcu je možné zabezpečiť za príplatok na vyžiadanie, ak bola žiadosť doručená Premier Sport Tour, s. r. o. najneskôr 10 dní pred začiatkom Zájazdu a potvrdená spoločnosťou Premier Sport Tour, s. r. o. Delegát je povinný zabezpečiť najmä logistiku Zájazdu (doprava, transfery, ubytovanie, odovzdanie vstupeniek Cestujúcemu, ak sú zakúpené v rámci Zájazdu).
 • Na vyžiadanie“, ak sa nachádza kdekoľvek v týchto VOP, Zmluve o Zájazde, Web portály, ponuke, pokynoch, katalógu, alebo v akýchkoľvek iných materiáloch Premier Sport Tour, s. r. o. znamená, že uvedená služba nie je súčasťou Zájazdu a nie je ani v cene Zájazdu. Takáto služba môže byť Cestujúcemu poskytnutá v prípade, ak si ju Cestujúci vyžiada, akceptuje čo aj konkludentne cenu za túto službu a Premier Sport Tour, s. r. o. ju zabezpečí.
 • Zákon o zájazdoch“ znamená zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov.
 • Zmluva o Zájazde“ znamená Zmluvu medzi Premier Sport Tour, s. r. o. a Cestujúcim, ak je jej obsahom obstaranie Zájazdu, uzatvorenú podľa § 16 Zákona o zájazdoch písomnou formou alebo inou vhodnou formou.
 • „Trvanlivý nosič“ znamená prostriedok, ktorý umožňuje Cestujúcemu alebo Premier Sport Tour, s. r. o. uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

II.         Zmluva o Zájazde a jej uzatvorenie

 • Bez ohľadu na formu, uzavretím Zmluvy o Zájazde sa Premier Sport Tour, s. r. o. zaväzuje, že Cestujúcemu obstará vopred ponúkaný Zájazd a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu Zájazdu. Cestujúcemu môžu byť zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. poskytnuté aj ďalšie služby nad rámec služieb cestovného ruchu uvedených v ponúkanom Zájazde, pričom v takom prípade je Cestujúci povinný zaplatiť cenu za takéto dodatočne poskytnuté služby.
 • Zmluva o Zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu o Zájazde jej zákonný zástupca, pričom pokiaľ tento nie je aj jedným z účastníkov Zájazdu, je povinný doložiť k nástupu na Zájazd aj písomné vyhlásenie plnoletej osoby, ktorá je zároveň účastníkom Zájazdu, že za neplnoleté preberá plnú zodpovednosť. Pokiaľ tuzemec objednáva Zájazd pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní Zájazdu.
 • V prípade, že Cestujúci uzatvára Zmluvu o zájazde v prospech ďalších Cestujúcich Zájazdu uvedených v Zmluve o Zájazde, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných Cestujúcich konať v ich mene, s výslovným súhlasom na uzatvorenie Zmluvy o Zájazde a poskytnutie ich osobných údajov spoločnosti Premier Sport Tour, s. r. o. Ďalej sa Cestujúci aj v mene týchto ďalších Cestujúcich zaväzuje splniť záväzky voči Premier Sport Tour, s. r. o. a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ďalším Cestujúcim Zájazdu informácie určené Premier Sport Tour, s. r. o. pre Cestujúcich Zájazdu. Bez ohľadu na počet Zájazdov či jednotlivých služieb cestovného ruchu, resp. bez ohľadu na počet osôb, ktorým má byť na základe Zmluvy o Zájazde služba cestovného ruchu poskytnutá, Cestujúci, ktorý vykonal objednávku a s ktorým Premier Sport Tour, s. r. o. Zmluvu o Zájazde podľa podmienok vyššie uzatvoril, je povinný zaplatiť celkovú cenu Zájazdu. Zaplatenie ceny Zájazdu je Cestujúci povinný na výzvu Premier Sport Tour, s. r. o. preukázateľným spôsobom doložiť.
 • Právo účasti na Zájazde vzniká Cestujúcemu a ďalším Cestujúcim uvedeným v Zmluve o Zájazde zaplatením dohodnutej ceny Zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb cestovného ruchu. Platným dokladom pre nástup Cestujúceho na Zájazd je platne uzavretá Zmluva o Zájazde a doklad o zaplatení celkovej ceny Zájazdu.
 • Za uzatvorenie Zmluvy o Zájazde „inou vhodnou formou“ sa, okrem iného, rozumie aj ktorýkoľvek z nasledovných postupov:
 • objednanie Zájazdu prostredníctvom objednávkového online systému na stránke sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („Web portál“), následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujúcemu; a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
 • objednanie Zájazdu emailom zo strany Cestujúceho, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujúcemu a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
 • objednanie Zájazdu telefonicky Cestujúcim a následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujúcemu a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
 • osobným objednaním Zájazdu Cestujúcim na predajnom miestne Premier Sport Tour, s. r. o., následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujúcemu a potvrdením ponuky Cestujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany CK spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
  • V prípade, ak Cestujúci neprijme ponuku spoločnosti Premier Sport Tour, s. r. o. o Zájazde ako celok a urobí výber konkrétnych služieb cestovného ruchu, Zmluva o Zájazde je uzatvorená až potvrdením výberu Cestujúceho zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. (Premier Sport Tour, s. r. o.  zašle Cestujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
  • Bez ohľadu na podmienky uvedené v ods. 2.5. a 2.6. týchto VOP sa Zmluva o Zájazde považuje za platne a účinne uzatvorenú až zaplatením zálohy, resp. celkovej dohodnutej ceny (podľa určenia spoločnosti Premier Sport Tour, s. r. o.) na základe spoločnosťou Premier Sport Tour, s. r. o. vystavenej faktúry.
  • Ponuka uvedená na Web portály, formulár štandardných informácií, katalóg alebo iná písomná forma ponuky, rovnako ako aj tieto VOP tvoria súčasť Zmluvy o Zájazde, pričom pred týmito VOP majú prednosť výlučne podmienky upravené v osobitných zmluvných dojednaniach medzi zmluvnými stranami.
  • Uzavretím Zmluvy o Zájazde berie Cestujúci výslovne na vedomie, že služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujúcemu sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, podmienky vstupu do krajiny, nepredvídateľné zmeny v termínoch a závislosť na tretích stranách. Z týchto dôvodov berie Cestujúci na vedomie, že pri ich poskytovaní a organizácii Zájazdu je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti poskytovania a organizácie služby cestovného ruchu (napr. zmena programu, ubytovania, spôsobu prepravy a pod.), a to v závislosti od dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb od tretích osôb, na ktoré Premier Sport Tour, s. r. o. nemá dosah, a preto za ne nezodpovedá.
  • Cestujúci uzatvorením Zmluvy o Zájazde potvrdzuje:
  • že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom a prípadne aj osobitným ponukovým listom Premier Sport Tour, s. r. o. špecifikujúcim Zájazd a formulár štandardných informácií;
  • že sú mu známe tieto VOP a súhlasí s nimi;
  • že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
  • nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na Zájazde a zodpovedá za svoju časovú a zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom Zájazde.
  • Cestujúci zároveň potvrdzuje a vyhlasuje, že so všetkými jemu známymi a so Zájazdom súvisiacimi skutočnosťami oboznámil aj ostatných Cestujúcich Zájazdu, uvedených na Zmluve o Zájazde, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na Zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili.

III.        Cena Zájazdu a platobné podmienky

 • Ceny Zájazdov organizovaných Premier Sport Tour, s. r. o. sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi Premier Sport Tour, s. r. o. a Cestujúcim. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve o Zájazde potvrdenej spoločnosťou Premier Sport Tour, s. r. o.
 • Nároky na zľavy uplatňuje Cestujúci pred uzatvorením Zmluvy o Zájazde. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
 • Cena Zájazdu je tvorená aj na základe cien služieb a poplatkov, ktoré sa medzi uskutočnením objednávky, uzatvorením Zmluvy o Zájazde a termínom Zájazdu menia a sú závislé od tretích osôb. Uvedenými zmenami sa môže meniť aj cena Zájazdu oproti pôvodnej kalkulácii zaslanej Cestujúcemu pri uzavretí Zmluvy o Zájazde. Premier Sport Tour, s. r. o. nemá na zmeny nijaký dosah.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu Zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
 • ceny prepravy Cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie;
 • výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace Zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich Zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch;
 • výmenných kurzov mien týkajúcich sa Zájazdu.
  • Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny Zájazdu, v ktorom bude uvedený dôvod a spôsob zvýšenia, je Premier Sport Tour, s. r. o. povinná Cestujúcemu odoslať pred začatím Zájazdu na Trvanlivom nosiči. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je Premier Sport Tour, s. r. o. oprávnená odstúpiť od Zmluvy o Zájazde doručením oznámenia o odstúpení Cestujúcemu na Trvanlivom nosiči.
  • Cestujúci je povinný zaplatiť Premier Sport Tour, s. r. o. dohodnutú cenu Zájazdu najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej spoločnosťou Premier Sport Tour, s. r. o. V prípade, ak cena Zájazdu nie je pripísaná na účet Premier Sport Tour, s. r. o. najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre, Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávnená odstúpiť od Zmluvy. Uplatňované nároky (napr. nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu, odstupné) sú splatné ihneď doručením oznámenia o ich uplatnení Cestujúcemu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že Cestujúci má právo na zníženie ceny Zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v ods. 3.4 týchto VOP, ku ktorému došlo od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde do začatia Zájazdu.
  • V prípade uzavretia Zmluvy o Zájazde v lehote kratšej ako 21 dní pred začatím Zájazdu Cestujúci uhradí dohodnutú cenu Zájazdu v plnej výške už pri uzatváraní Zmluvy o Zájazde.
  • Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, early booking a pod.) a pri prezentovaných akciách (first moment a pod.) je cena Zájazdu splatná ihneď jednou čiastkou.
  • Pri platbe bankovým prevodom hradí všetky bankové poplatky Cestujúci, v opačnom prípade je Premier Sport Tour, s. r. o. oprávnená zostávajúcu sumu Cestujúcemu doúčtovať.
  • V prípade, ak nie je v Zmluve o zájazde alebo faktúre uvedené inak, Cestujúci je povinný zaplatiť akúkoľvek splatnú sumu voči Premier Sport Tour, s. r. o. na účet číslo: IBAN: SK68 8330 00000020 0081 8645 alebo SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pre platby zo SR; 246281981/0300 pre platby z ČR; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 pre platby z Maďarska, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 pre platby z Rumunska, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 pre platby z Rakúska, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pre platby zo Švajčiarska.

IV.       Práva a povinnosti Cestujúceho

 • K právam Cestujúceho patrí najmä právo:
 • na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria objednaný Zájazd;
 • vyžadovať od Premier Sport Tour, s. r. o. informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria objednaný Zájazd;
 • odstúpiť od Zmluvy o Zájazde podľa článku VIII. týchto VOP pred začatím Zájazdu za podmienky uhradenia vypočítaného odstupného v zmysle týchto VOP;
 • na reklamáciu Zájazdu a zároveň náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom VII. týchto VOP;
 • na ochranu osobných údajov, ktoré Cestujúci uvádza v Zmluve o Zájazde a ostatných dokladoch odovzdaných Premier Sport Tour, s. r. o. v súvislosti so Zájazdom, a to pred nepovolanými osobami; všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • na Trvanlivom nosiči oznámiť spoločnosti Premier Sport Tour, s. r. o. pred začiatkom Zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde. Toto právo však môže Cestujúci uplatniť iba v lehote do 7 pracovných dní pred začatím Zájazdu. Uplynutím tejto lehoty mu toto právo zaniká. Súhlas tretej osoby s postúpením Zmluvy o Zájazde musí byť súčasťou oznámenia, ktorým tretia osoba súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o Zájazde, s VOP a vyhlasuje, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva Cestujúcim, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Cestujúceho, pričom pôvodný Cestujúci a nový Cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny Zájazdu, poplatkov, príplatkov a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový Cestujúci nemá nárok na zohľadnenie akcií, zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného Cestujúceho alebo podmienkami špeciálnych akcií (vernostné zľavy, early booking a pod.). Premier Sport Tour, s. r. o. má nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré jej v súvislosti so zmenou Cestujúceho vzniknú, najmä náklady na zmenu letenky.
  • K povinnostiam Cestujúceho patrí najmä povinnosť:
 • poskytnúť Premier Sport Tour, s. r. o. súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom Zájazdu, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve o Zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady a údaje podľa požiadavky Premier Sport Tour, s. r. o.;
 • zaplatiť cenu Zájazdu v súlade s článkom III. týchto VOP a na výzvu Premier Sport Tour, s. r. o. zaplatenie preukázať dokladom;
 • bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej Premier Sport Tour, s. r. o. oznamovať Premier Sport Tour, s. r. o. svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom Zájazdu;
 • prevziať od Premier Sport Tour, s. r. o. doklady potrebné na čerpanie služieb cestovného ruchu (napríklad letenky, vstupenky atď.) a riadne ich skontrolovať pred začatím Zájazdu;
 • zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad plnoletého Cestujúceho počas Zájazdu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje;
 • riadiť sa pokynmi Premier Sport Tour, s. r. o., Delegáta alebo iného určeného zástupcu Premier Sport Tour, s. r. o. a dodržiavať dohodnutý program Zájazdu;
 • dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb, prípadne poskytnúť Premier Sport Tour, s. r. o. súčinnosť potrebnú na takéto uplatnenie;
 • počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných Cestujúcich, Delegáta, dodávateľov služieb alebo Premier Sport Tour, s. r. o. či jeho určeného zástupcu;
 • zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných Cestujúcich;
 • uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení počas Zájazdu;
 • uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na Zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program Zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil všeobecne záväzné právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných Cestujúcich Zájazdu, Delegáta, dodávateľov služieb alebo Premier Sport Tour, s. r. o. či jeho určeného zástupcu;
 • dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb cestovného ruchu; v prípade omeškania Cestujúceho s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb cestovného ruchu je Cestujúci povinný dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb cestovného ruchu podľa programu Zájazdu; Premier Sport Tour, s. r. o. nezodpovedá za akékoľvek omeškanie Cestujúceho, ktoré nebolo spôsobené Premier Sport Tour, s. r. o.;
 • mať pri sebe všetky platné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz, covid-19 pass, potvrdenie o oprávnení pre vstup do krajiny (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je Cestujúci poistený; tieto doklady je Cestujúci povinný si obstarať sám. V prípade, ak Cestujúci neabsolvuje Zájazd z akéhokoľvek dôvodu uvedenom v tomto odseku VOP, Cestujúci nemá právo na vrátenie ceny Zájazdu a ani na iné nároky voči Premier Sport Tour, s. r. o.;
 • splniť osobitné podmienky na vstup do krajiny, tranzitu krajiny, pobyt v krajine, na návrat do východzej krajiny, z ktorej začína Zájazd, ako aj na čerpanie služieb cestovného ruchu (napr. vstupu na podujatie). Cestujúci je povinný si najmä zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť víza, poistenie (ak ich po dohode s Cestujúcim nezabezpečila Premier Sport Tour, s. r. o.), očkovanie, a iné nevyhnutné podmienky vstupu do navštívenej krajiny, tranzitu cez krajiny, pobyt v krajine, ako aj vstupu do východzej krajiny, z ktorej začína Zájazd, či čerpanie služieb cestovného ruchu (napr. vstup na podujatie). Premier Sport Tour, s. r. o. v tomto prípade nie je povinná na uvedené podmienky Cestujúceho upozorniť a ani žiadnym spôsobom nezodpovedá za splnenie týchto podmienok. V prípade, ak Cestujúci neabsolvuje Zájazd alebo nebude čerpať akúkoľvek službu cestovného ruchu z akéhokoľvek dôvodu uvedenom v tomto odseku VOP, Cestujúci nemá právo na vrátenie ceny Zájazdu;
 • po celý čas Zájazdu dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné právne predpisy štátov, do ktorých cestuje (resp. cez ktoré cestuje) a pokyny Delegáta, dodávateľov služieb alebo Premier Sport Tour, s. r. o. či jeho určeného zástupcu.
  • K povinnostiam Cestujúceho – právnickej osoby, a Cestujúceho ktorý objednáva Zájazd pre viac osôb, ďalej patrí:
 • poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým Premier Sport Tour, s. r. o. bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov Zájazdu so Zmluvou o Zájazde;
 • zabezpečiť, aby všetci účastníci Zájazdu plnili základné povinnosti podľa predchádzajúceho ods. 4.2. týchto VOP, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník;
 • odovzdať Premier Sport Tour, s. r. o. menný zoznam účastníkov Zájazdu podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 18 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie;
 • v prípadoch, že ktorýkoľvek z účastníkov Zájazdu objednaného Cestujúcim obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania Zájazdu svojim nevhodným konaním alebo konaním proti dohodnutým pravidlám Premier Sport Tour, s. r. o. ako organizátora Zájazdu, jeho určených zástupcov, Delegáta, dodávateľov služieb alebo iných Cestujúcich Zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny Premier Sport Tour, s. r. o., narúša plynulý časový priebeh Zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy o Zájazde a súčasne za poškodzovanie ostatných Cestujúcich Zájazdu a Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávnená vyvodiť voči nemu dôsledky spočívajúce v neposkytnutí ďalších služieb cestovného ruchu počas Zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého Zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu ktoréhokoľvek účastníka Zájazdu objednaného Cestujúcim zo Zájazdu, je Premier Sport Tour, s. r. o. oprávnená jednostranne odstúpiť od Zmluvy o Zájazde (vo vzťahu k vylúčenému účastníkovi) bez práva na vrátanie ceny Zájazdu, náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného účastníka Cestujúceho za nevyužité služby cestovného ruchu v rozsahu, v akom neboli týmto účastníkom služby využité z uvedeného dôvodu;
 • v prípade, že sa Cestujúci (alebo spoluúčastníci Zájazdu) dostavia na určené miesto pripravení čerpať dohodnutý rozsah služieb cestovného ruchu v nespôsobilom stave (alkohol, drogy, iné návykové látky), ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde, pričom im nebude umožnený vstup na palubu autobusu/lietadla, a to bez bez práva na vrátenie Ceny Zájazdu, náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie Cestujúcich za nevyužité služby cestovného ruchu v rozsahu, v akom neboli nimi služby využité z uvedeného dôvodu;
 • Cestujúci je zodpovedný za úhradu 100% fakturovanej ceny Zájazdu, a to aj za časti pripadajúce na ostatných účastníkov Zájazdu.

V.         Práva a povinnosti Premier Sport Tour, s. r. o.

 • Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. nie je povinná vrátiť cenu Zájazdu, ak sa Cestujúci nezúčastnil Zájazdu z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Premier Sport Tour, s. r. o., napr. v dôsledku chybne uvedených údajov v Zmluve o Zájazde, pokiaľ sa nedostavil v určený termín na miesto odletu/odchodu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov či porušenie iných povinností Cestujúceho atď.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. nie je povinná poskytnúť Cestujúcemu služby počas Zájazdu nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom Zájazdu.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná odovzdať Cestujúcemu spolu so Zmluvou o Zájazde doklady týkajúce sa komplexného poistenia Cestujúceho (a to len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom Premier Sport Tour, s. r. o.).
 • Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná bezodkladne poskytnúť primeranú pomoc Cestujúcemu v ťažkostiach, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 Zákona o zájazdoch, najmä poskytnutím
 • vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky;
 • pomoci Cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.
 • Ak sa Cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávnená požadovať od Cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu nákladov. Výška úhrady nákladov nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli Premier Sport Tour, s. r. o. poskytnutím pomoci Cestujúcemu.

VI.       Zmeny podmienok Zájazdu

 • Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávnená pred začatím Zájazdu zmeniť podmienky Zmluvy o Zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a Premier Sport Tour, s. r. o. bude informovať Cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na Trvanlivom nosiči.
 • Ak je Premier Sport Tour, s. r. o. pred začatím Zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) Zákona o zájazdoch, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o zájazdoch alebo navrhuje zvýšiť cenu Zájazdu o viac ako 8 %, navrhne Cestujúcemu zmenu Zmluvy o Zájazde. V takom prípade Premier Sport Tour, s. r. o. bezodkladne informuje Cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na Trvanlivom nosiči o:
 • navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu Zájazdu;
 • práve Cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od Zmluvy o Zájazde bez zaplatenia odstupného;
 • skutočnosti, že ak Cestujúci v lehote podľa (b) neprijme navrhované zmeny Zmluvy o Zájazde, Zmluva o Zájazde zanikne, a
 • cene náhradného Zájazdu, ak je takýto náhradný Zájazd Cestujúcemu ponúknutý,
 • možnosti vystavenia tzv. Vouchera na náhradný Zájazd.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb cestovného ruchu počas Zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby cestovného ruchu. V týchto prípadoch je Premier Sport Tour, s. r. o. povinná:
 • zabezpečiť náhradný program a služby cestovného ruchu v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb cestovného ruchu, pričom v prípade zabezpečenia služieb cestovného ruchu na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky Cestujúceho vylúčené;
 • vrátiť Cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby cestovného ruchu (Premier Sport Tour, s. r. o. nie je povinná nahradiť iné náklady, ktoré Cestujúcemu v súvislosti so Zájazdom vznikli); alebo
 • poskytnúť Cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb cestovného ruchu, ktoré boli zahrnuté do ceny Zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. neručí za zmenu termínu Zájazdu. Cestujúci si je vedomý, že po uzatvorení Zmluvy o Zájazde môže dôjsť k zmene termínu alebo organizácie Zájazdu na základe rozhodnutia tretích osôb, napr. usporiadateľa podujatia, či leteckého dopravcu. V tomto prípade Premier Sport Tour, s. r. o. rozhodne o následnom postupe a informuje o tom Cestujúceho najneskôr do 4 pracovných dní, odkedy Cestujúceho informoval o zmene termínu Zájazdu. Cestujúci nemá nárok na vrátenie ceny Zájazdu v prípade zmeny termínu Zájazdu, ktoré nespôsobila Premier Sport Tour, s. r. o.
  • V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná zabezpečiť pre Cestujúceho náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj iba na časť Zájazdu.
  • V prípade, že dôjde k preobsadeniu dopravnej kapacity (overbooking) príslušného leteckého dopravcu na let uvedený v Zmluve, Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná vyvinúť primerané úsilie za účelom zabezpečiť pre Cestujúceho náhradnú dopravu, avšak Premier Sport Tour, s. r. o. neručí za dostupnosť vhodných letov do cieľového miesta Zájazdu.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktorým nebolo možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť.

VII.     Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody

 • Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu v rámci Zájazdu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o Zájazde, Zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával (ďalej len „chybne poskytnutá služba cestovného ruchu“), Cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Premier Sport Tour, s. r. o.
 • Cestujúcemu v prípade chybne poskytnutej služby cestovného ruchu vzniká právo:
 • požadovať nápravu chybne poskytnutej služby cestovného ruchu;
 • požadovať náhradné služby cestovného ruchu;
 • požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu;
 • vykonať nápravu sám a požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov;
 • odstúpiť od Zmluvy o Zájazde;

a to spôsobom a za podmienok uvedených v tomto článku VOP.

 • Svoje reklamačné nároky musí Cestujúci uplatniť vždy najneskôr do 2 rokov od skončenia Zájazdu alebo v prípade, že sa Zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal Zájazd skončiť podľa Zmluvy o Zájazde, inak právo na reklamáciu zaniká.
 • O uplatnení reklamačného nároku je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci s Premier Sport Tour, s. r. o., ktorý je podkladom pre uplatnenie reklamácie Cestujúcim podľa tohto článku VOP.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o Zájazde, Zákonom o zájazde alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí Premier Sport Tour, s. r. o. neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy o Zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty podľa predchádzajúcej vety týchto VOP nie je potrebné, ak Premier Sport Tour, s. r. o. oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho.
 • Cestujúci je povinný predchádzať vzniku škodám a za tým účelom uplatniť nárok na nápravu chybne poskytnutej služby cestovného ruchu bezodkladne minimálne ústne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u Delegáta, alebo iného povereného zástupcu Premier Sport Tour, s. r. o. tak, aby mohla Premier Sport Tour, s. r. o. vykonať nápravu počas Zájazdu, ak je to z povahy poskytnutej služby cestovného ruchu možné. Cestujúci je povinný poskytovať Premier Sport Tour, s. r. o. maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Cestujúci nemá nárok na zľavu ani vrátanie ceny Zájazdu, ak neupozornil na chybu poskytnutej služby cestovného ruchu, ktorá sa dala odstrániť počas Zájazdu u Delegáta, resp. subdodávateľa služby či iného povereného zástupcu Premier Sport Tour, s. r. o.
 • Ak Premier Sport Tour, s. r. o. nevykoná nápravu podľa ods. 7.5. týchto VOP, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy o Zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:
 • rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve o Zájazde, bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho, alebo
 • nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve o Zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
 • Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté Premier Sport Tour, s. r. o. podľa ods. 7.7. týchto VOP, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o Zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa ods. 7.1 týchto VOP a Premier Sport Tour, s. r. o. poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa ods. 7.1 týchto VOP.
 • Ak Premier Sport Tour, s. r. o. nevykoná nápravu podľa ods. 7.5 týchto VOP ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa ods. 7.7 týchto VOP, Cestujúci má právo:
 • vykonať nápravu sám a požadovať od Premier Sport Tour, s. r. o. náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
 • odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny Zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. je zbavená zodpovednosti za škodu, ak škoda bola spôsobená:
 • Cestujúcim (najmä porušením povinností Cestujúceho podľa Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP);
 • treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci Zájazd, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť;
 • neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. nezodpovedá za úroveň tých služieb cestovného ruchu, ktoré si Cestujúci sám objedná u tretích osôb ani za úroveň miesta konania podujatia (za to zodpovedá usporiadateľ tohto podujatia). Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb cestovného ruchu (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny, pričom náhradu škody (odškodnenie) je Cestujúci povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Prípadnú stratu batožiny alebo poškodenie batožiny je Cestujúci povinný nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska v tranzitnej hale, kde sa podpisuje protokol P. I. R., ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku Cestujúceho na odškodnenie, v opačnom prípade nárok Cestujúceho na náhradu za vzniknutú škodu zaniká aj voči tretej osobe.
  • Cestujúci sa zaväzuje, že v prípade, ak mu z akéhokoľvek dôvodu vznikne škoda alebo nárok, ktorý je možné uspokojiť z poistného krytia v rámci poistenia, ktoré má dojednané s poisťovňou, uplatní si voči príslušnej poisťovni právo na poistné plnenie, pričom o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať Premier Sport Tour, s. r. o. Cestujúci sa zaväzuje uplatniť akýkoľvek nárok voči Premier Sport Tour, s. r. o. až po splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety týchto VOP.

VIII.    Odstúpenie od Zmluvy o Zájazde

 • Premier Sport Tour, s. r. o. môže pred začatím Zájazdu odstúpiť od Zmluvy:
 • ak počet účastníkov Zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy o Zájazde a Premier Sport Tour, s. r. o. odstúpi od Zmluvy o Zájazde v lehote určenej v Zmluve o Zájazde, najneskôr však:
 • 20 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní;
 • 7 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní;
 • 48 hodín pred začatím Zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni;
  • ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti jej bránia plniť Zmluvu a Premier Sport Tour, s. r. o. oznámi Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy o Zájazde bezodkladne pred začatím Zájazdu. Premier Sport Tour, s. r. o. si vyhradzuje právo okamžite a kedykoľvek zrušiť Zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie Zájazdu a bezpečnosť Cestujúceho;
  • ak Cestujúci poruší svoje povinnosti v zmysle Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP, pričom v takom prípade je Premier Sport Tour, s. r. o. oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty je určená nasledovne:
 • v prípade, ak k porušeniu povinností dôjde do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde je zmluvná pokuta 20% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
 • v prípade, ak k porušeniu povinností dôjde od 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde do 15 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu je zmluvná pokuta 90% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
 • v prípade, ak k porušeniu povinností dôjde od 14 do 0 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu 100% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
 • výška zmluvnej pokuty je vždy 100% z ceny Zájazdu + poistné/osoba v prípade, ak Cestujúci poruší povinnosť dostaviť sa k odletu, odlet zmešká alebo je vylúčený zo Zájazdu. To isté platí v prípade, ak Cestujúci nenastúpi alebo nemôže nastúpiť na Zájazd pre porušenie svojich povinností. Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty, ktorá vznikla Premier Sport Tour, s. r. o. odstúpením od Zmluvy o Zájazde, nie je uhradením zmluvnej pokuty dotknutá.
  • ak tak vyplýva zo Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Cestujúci má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím Zájazdu:
 • zaplatením odstupného, a to vo výške
 • 20% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov, ak k odstúpeniu dôjde do 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde;
 • 90% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov, ak k odstúpeniu dôjde od 24 hodín od uzatvorenia Zmluvy o Zájazde do 15 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu;
 • 100% zo základnej ceny Zájazdu a 100% letiskových poplatkov, ak k odstúpeniu dôjde od 14 do 0 dní zostávajúcich do začatia Zájazdu;
 • z dôvodu preukázaného zavineného podstatného porušenia povinností Premier Sport Tour, s. r. o. vyplývajúcich zo Zmluvy o Zájazde vrátane týchto VOP, pričom v takom prípade je spoločnosť Premier Sport Tour, s. r. o. povinná najneskôr do 60 dní vrátiť Cestujúcemu celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny Zájazdu podľa zrušenej Zmluvy o Zájazde a Cestujúci nie je povinný zaplatiť Premier Sport Tour, s. r. o. odstupné ani zmluvnú pokutu;
 • ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne udalosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie Zájazdu alebo prepravu Cestujúcich do cieľového miesta;
  • Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o Zájazde zašle Cestujúci na adresu sídla Premier Sport Tour, s. r. o. doporučene, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Odstúpenie od Zmluvy o Zájazde nemá vplyv na ustanovenia o zmluvnej pokute a tieto ustanovenia z dôvodu svojej povahy pretrvajú aj po skončení Zmluvy o Zájazde odstúpením.
  • V prípade zrušenia účasti na Zájazde jednej osoby z dvoch osôb v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade zrušenia účasti na Zájazde jednej osoby resp. viacerých z niekoľkých uvedených na Zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb resp. objednaných služieb ubytovania.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. má právo započítať zmluvnú pokutu prípadne svoj nárok na náhradu škody + poistné voči zloženej zálohe alebo voči zaplatenej cene Zájazdu Cestujúcim, resp. voči nároku Cestujúceho na vrátenie akejkoľvek časti zaplatenej ceny.
  • Žiadosť Cestujúceho o zmenu termínu Zájazdu alebo destinácie/ubytovacieho zariadenia uvedeného v uzatvorenej Zmluve o Zájazde, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany Cestujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie Zmluvou objednaného Zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

IX.       COVID-19 – Prechodné ustanovenia

 • Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy Zájazdu nie je možné poskytnúť Cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa Zmluvy o Zájazde, je Premier Sport Tour, s. r. o. oprávnená Cestujúcemu
 • navrhnúť zmenu Zmluvy o Zájazde alebo
 • zaslať oznámenie o náhradnom Zájazde, ak Cestujúci neprijme navrhnutú zmenu Zmluvy o Zájazde podľa písmena (a) (tzv. „Voucher“).
  • Cestujúci je oprávnený náhradný Zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom Zájazde, a to iba výlučne v prípadoch podľa § 33a ods. 4 Zákona o zájazdoch.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná dohodnúť sa s Cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021. Ak sa Premier Sport Tour, s. r. o. s Cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, platí, že odstúpila od Zmluvy o Zájazde a je povinná Cestujúcemu vrátiť platby, ktoré prijala na základe Zmluvy o Zájazde, najneskôr však do 14. septembra 2021.
  • Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť Zájazd podľa Zmluvy o Zájazde a Cestujúci nesúhlasí s poskytnutím Zájazdu, je povinný o tom písomne informovať Premier Sport Tour, s. r. o. najneskôr 30 dní pred začatím Zájazdu. Premier Sport Tour, s. r. o. je povinná Cestujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia informácie podľa prvej vety zaslať oznámenie o náhradnom Zájazde.
  • 9.1. až 9.4. týchto VOP sa použijú, ak to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.
  • Premier Sport Tour, s. r. o. nenesie zodpovednosť za podmienky a opatrenia, ktoré môžu byť určené v mieste návratu zo Zájazdu (napr. na území Slovenskej republiky) na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení úradov a štátnych orgánov (napr. podmienky nariadenej povinnej karantény pri pricestovaní zo zahraničia) a Cestujúcemu nevznikajú z tohto titulu žiadne nároky voči Premier Sport Tour, s. r. o.; v prípade, ak Cestujúci z tohto dôvodu odstúpi od Zmluvy o Zájazde, jeho povinnosť zaplatiť odstupné tým nie je dotknutá.

X.         Poistenie insolventnosti

 • Premier Sport Tour, s. r. o. je v súlade so Zákonom o zájazdoch povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). Premier Sport Tour, s. r. o. ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s Union poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefón: 0850 111 211/ +421 2 2081 1811 ako poisťovateľom. Na základe tejto poistnej zmluvy vzniká Cestujúcemu ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá poistná zmluva, právo na poistné plnenie v prípadoch, keď Premier Sport Tour, s. r. o. z dôvodu svojho úpadku:
 • neposkytne Cestujúcemu dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou Zájazdu;
 • nevráti Cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu Zájazdu v prípade, ak sa Zájazd neuskutočnil;
 • nevráti Cestujúcemu rozdiel medzi zaplatenou cenou Zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého Zájazdu v prípade, ak Zájazd bol poskytnutý sčasti.
 • Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Cestujúci ako poistený povinný najmä:
 • najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade ods. 10.1 písm. (a) týchto VOP,
 • poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu o Zájazde a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené;
 • zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo.
  • Ak Cestujúci ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.
  • Podrobné znenie všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je Cestujúcemu k dispozícii na vyžiadanie od Premier Sport Tour, s. r. o.

B.        VSTUPENKY

 

XI.       Pojmy a definície

 • „Usporiadateľ“ je subjekt, ktorý usporadúva a/alebo zabezpečuje a /alebo organizuje a/alebo sprostredkúva Podujatie.
 • „Podujatie“ je športový zápas alebo iné verejné či neverejné podujatie spoločenského, kultúrneho alebo športového charakteru, ktoré usporadúva Usporiadateľ, na ktorého vstup je spravidla potrebná Vstupenka, ktorej zabezpečenie je predmetom Zmluvy o zabezpečení Vstupenky.
 • Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá s HOCKEY TOUR s. r. o. uzatvorila Zmluvu o zabezpečení Vstupenky písomnou alebo inou vhodnou formou a spôsobom uvedeným v týchto VOP.
 • Zmluva o zabezpečení Vstupenky“ je Zmluva uzatvorená medzi HOCKEY TOUR s. r. o. a Kupujúcim, na základe ktorej sa HOCKEY TOUR s. r. o. zaväzuje zabezpečiť pre Kupujúceho Vstupenku a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť HOCKEY TOUR s. r. o. za zabezpečenie Vstupenky cenu.
 • Vstupenka“ je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup do priestorov štadióna, sály alebo na Podujatie, na ktoré bola zakúpená.

XII.     Uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení Vstupenky

 • Zabezpečenie Vstupenky pre Kupujúceho sa považuje za jednotlivú službu podľa týchto VOP. Ponuka uvedená na Web portály, formulár štandardných informácií, katalóg alebo iná písomná forma ponuky, rovnako ako aj tieto VOP tvoria súčasť Zmluvy o zabezpečení Vstupenky, pričom pred týmito VOP majú prednosť výlučne podmienky osobitne dojednané medzi zmluvnými stranami.
 • Za uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení Vstupenky „inou vhodnou formou“ sa, okrem iného, rozumie aj ktorýkoľvek z nasledovných postupov:
 • objednanie Vstupenky prostredníctvom objednávkového online systému na stránke futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („Web portál“), následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujúcemu a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
 • priamy nákup Vstupenky cez Web portál elektronickou formou;
 • objednanie Vstupeniek emailom zo strany Kupujúceho, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujúcemu a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
 • objednanie Vstupeniek telefonicky Kupujúcim, následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujúceho a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou faktúrou formou emailu);
 • osobným objednaním Vstupenky Kupujúcim na predajnom miestne HOCKEY TOUR s. r. o. , následným odoslaním príslušnej ponuky zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. Kupujúcemu a potvrdením ponuky Kupujúcim (spravidla nasleduje zaslanie potvrdenia zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
  • V prípade, ak Kupujúci neprijme ponuku spoločnosti HOCKEY TOUR s. r. o. o Vstupenkách ako celok a urobí výber konkrétnych Vstupeniek, Zmluva o zabezpečení Vstupeniek je uzatvorená až potvrdením výberu Kupujúceho zo strany HOCKEY TOUR s. r. o. (HOCKEY TOUR s. r. o. zašle Kupujúcemu potvrdenie spolu so zálohovou faktúrou formou emailu).
  • Bez ohľadu na podmienky uvedené v ods. 12.2. a 12.3. týchto VOP sa Zmluva o zabezpečení Vstupeniek považuje za platne a účinne uzatvorenú až zaplatením zálohy, resp. celkovej dohodnutej ceny (podľa určenia spoločnosti HOCKEY TOUR s. r. o.) na základe spoločnosťou HOCKEY TOUR s. r. o. vystavenej faktúry.
  • Uzavretím Zmluvy o zabezpečení Vstupenky berie Kupujúci na vedomie, že

HOCKEY TOUR s. r. o. nie je Usporiadateľom Podujatia, na ktoré zabezpečuje pre Kupujúceho Vstupenky, a teda nezodpovedá za žiadne nedostatky v službách spojených s Podujatím, nepreberá žiadnu zodpovednosť za uskutočnenie, priebeh a organizáciu Podujatia a ani za prípadnú zmenu, neuskutočnenie, či iné obmedzenia, ktoré sa môžu Podujatia týkať. Kupujúci si je vedomý, že po zakúpení Vstupeniek môže dôjsť ku zmene termínu, zrušeniu alebo úprave organizácie Podujatia, na ktoré má zakúpenú Vstupenku. HOCKEY TOUR s. r. o. oznámi zmenu termínu, jeho zrušenie alebo organizáciu Podujatia Cestujúcemu prostredníctvom emailu alebo Web portálu alebo inou vhodnou formou bez  zbytočného odkladu, ak je to možné.

XIII.    Vstupenka

 • Druhy Vstupeniek:
 • Papierová Vstupenka je vystavená v papierovej forme. Tento typ Vstupenky obsahuje spravidla (ale nie je to podmienka jej platnosti) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky;
 • Vstupenka v elektronickej forme je určená na tlač. Kupujúci je oprávnený zúčastniť sa Podujatia, na ktoré bola kúpená elektronická Vstupenka len za predpokladu, že si elektronickú Vstupenku vytlačil na čistý papier formátu A4 na laserovej tlačiarni, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia a zväčšenia; každá jedna elektronická Vstupenka musí byť vytlačená na jeden osobitný hárok papiera (formát A4). Tento typ Vstupenky obsahuje spravidla (ale nie je to podmienka jej platnosti) názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie sektora/sedadla, cenu Vstupenky, QR kód alebo Čiarový kód, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky;
 • Vstupenka v elektronickej forme (tzv. mobilná vstupenka) je určená výlučne pre mobilné telefóny, ktoré s použitím príslušnej aplikácie sú schopné uložiť špecifický QR kód (tzv. smartfóny). Kupujúci je oprávnený zúčastniť sa Podujatia na základe špecifického QR kódu, ktorý sa načíta zo smartfónu;
 • Vstupenka vo forme nabitej klubovej karty, tzv. Sezónna vstupenka, ktorú je po Podujatí Kupujúci povinný HOCKEY TOUR s. r. o. bezodkladne podľa inštrukcie pracovníka HOCKEY TOUR s. r. o. vrátiť, nakoľko jej použitie je opakovateľné počas určitého obdobia, pričom platí, že Kupujúci si zakúpením takejto formy Vstupenky zakúpil výlučne vstup na jedno Podujatie v konkrétny deň.
 • HOCKEY TOUR s. r. o. je povinná odovzdať Kupujúcemu Vstupenku pred začatím Podujatia organizovaným Usporiadateľom, pričom Kupujúci je na to povinný poskytnúť súčinnosť. HOCKEY TOUR s. r. o. odovzdáva Vstupenku Kupujúcemu poštou, emailom, kuriérom, alebo osobne (a to na predajnom mieste HOCKEY TOUR s. r. o., alebo v mieste Podujatia, podľa možností a uváženia HOCKEY TOUR s. r. o.). Kupujúci nemá nárok na výber spôsobu a formy vyhotovenia a odovzdania Vstupenky. Ten je určený Usporiadateľom a HOCKEY TOUR s. r. o.
 • HOCKEY TOUR s. r. o. nezodpovedá za:
 • oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek, pokiaľ ich HOCKEY TOUR s. r. o. poskytla na prepravu včas;
 • oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Kupujúcim, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas;
 • nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy alebo emailovej adresy Kupujúcim;
 • nedodanie Vstupeniek z dôvodu ich neprevzatia v sídle HOCKEY TOUR s. r. o. , resp. v mieste podujatia, ak bol Kupujúci o mieste a čase odovzdania včas upozornený emailovou, telefonickou, alebo inou vhodnou formou;
 • nevyužitie Vstupeniek na Podujatie.
  • HOCKEY TOUR s. r. o. sa zaväzuje dodať Vstupenky pre rôzne počty účastníkov nasledovne:
 • pri objednávke 1 samostatnej Vstupenky – umiestnenie Vstupenky presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke HOCKEY TOUR s. r. o. pri vykonaní objednávky Vstupenky;
 • pri objednávke 2 Vstupeniek – umiestnenie Vstupeniek vo dvojici vedľa seba (tým sa rozumie podľa príslušného štadióna aj sedenie vo dvojici nad sebou, vo dvojici krížom od seba, alebo „ob“ miesto) presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke HOCKEY TOUR s. r. o. pri vykonaní objednávky Vstupenky;
 • pri objednávke 3 a väčšieho nepárneho počtu Vstupeniek – umiestnenie vo dvojici alebo separátnych dvojiciach vedľa seba (pripadne vo dvojici nad sebou, vo dvojici krížom od seba, alebo „ob“ miesto) + 1 single Vstupenka (podľa možnosti a dostupnosti ako je uvedené v písmene d) čo najbližšie k pôvodnej dvojici) presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke HOCKEY TOUR s. r. o. pri vykonaní objednávky Vstupenky;
 • pri objednávke 4 a väčšieho párneho poctu Vstupeniek – umiestnenie v separátnych dvojiciach, z ktorých každá dvojica je vedľa seba (tým sa rozumie podľa príslušného štadióna aj sedenie nad sebou, krížom od seba, alebo „ob“ miesto). Dvojice budú podľa možnosti a dostupnosti čo najbližšie pri sebe, presne podľa vybranej kategórie (nie sektora) z mapky na webovej stránke HOCKEY TOUR s. r. o. pri vykonaní objednávky Vstupenky;
 • v prípade výslovnej žiadosti o skupinové sedenie je nutné oznámiť požiadavku HOCKEY TOUR s. r. o. , aby bolo možné preveriť dostupnosť skupinového sedenia a určenie doplatku za takúto objednávku (napríklad trojica vedľa seba, alebo štvorica vedľa seba, pričom sa prihliada na špecifiká v bodoch a) až d)).
  • Názorné vizualizácie pre sedenie vo dvojici:

(t.j. sedenie vedľa seba, nad sebou, krížom od seba, alebo „ob“ miesto bez ohľadu na umiestnenie schodiska a iných predmetov, tvoriacich pevnú konštrukciu štadióna/arény).

 • HOCKEY TOUR s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu objednanej kategórie Vstupenky, s automatickou refundáciou cenového doplatku pri znížení kategórie.
 • V prípade, ak Vstupenka je vydaná vo forme „Sezónnej vstupenky“, klubovej karty, je Kupujúci povinný Vstupenku ihneď po skončení Podujatia vrátiť nepoškodenú HOCKEY TOUR s. r. o. podľa pokynov HOCKEY TOUR s. r. o. Ak Kupujúci Vstupenku HOCKEY TOUR s. r. o. nevráti, je HOCKEY TOUR s. r. o. oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 % z ceny Vstupenky, ktorá zodpovedá nákladom na vydanie novej Sezónnej vstupenky a súvisiacim nákladom HOCKEY TOUR s. r. o..

XIV.    Cena Vstupenky a platobné podmienky

 • Ceny Vstupeniek sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi HOCKEY TOUR s. r. o. a Kupujúcim. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve o zabezpečení Vstupenky potvrdenej spoločnosťou HOCKEY TOUR s. r. o. Cena uvedená na Vstupenke nie je cenou za Vstupenku dohodnutou medzi Kupujúcim a HOCKEY TOUR s. r. o. , nakoľko cena HOCKEY TOUR s. r. o. zahŕňa aj ostatné náklady na zabezpečenie Vstupenky.
 • Nároky na zľavy uplatňuje Kupujúci pred uzatvorením Zmluvy o zabezpečení Vstupenky. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť HOCKEY TOUR s. r. o. dohodnutú cenu Vstupenky najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej spoločnosťou HOCKEY TOUR s. r. o. V prípade, ak cena Vstupenky nie je pripísaná na účet HOCKEY TOUR s. r. o. najneskôr v deň splatnosti uvedenej vo faktúre, HOCKEY TOUR s. r. o.. je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o zabezpečení Vstupenky. Uplatňované nároky (napr. na náhradu škody) sú splatné ihneď doručením oznámenia o ich uplatnení Kupujúcemu.
 • Pri platbe bankovým prevodom hradí všetky bankové poplatky Kupujúci, v opačnom prípade je HOCKEY TOUR s. r. o. oprávnená zostávajúcu sumu Kupujúcemu doúčtovať.
 • V prípade, ak nie je v Zmluve o zabezpečení Vstupenky alebo faktúre uvedené inak, Kupujúci je povinný zaplatiť akúkoľvek splatnú sumu voči HOCKEY TOUR s. r. o. na účet číslo: IBAN: SK53 1100 0000 0029 4011 1842 pre platby zo SR, Rakúska a Švajčiarska; číslo úctu: 0301280202/0300 pre platby z ČR; IBAN: HU49 1209 2000 0179 1870 0010 0004 pre platby z Maďarska.

XV.     Limitácia zodpovednosti (zrušenie objednávky)

 • V prípade uzavretia Zmluvy o zabezpečení Vstupenky, nie je zo strany Kupujúceho možné od Zmluvy o zabezpečení Vstupenky odstúpiť a žiadať vrátenie ceny Vstupenky, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom Zmluva o zabezpečení Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa HOCKEY TOUR s. r. o. zaväzuje poskytnúť službu zabezpečenia Vstupenky na Podujatie, ktoré je činnosťou v rámci voľného času, a to v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

C.        VOUCHER A DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

 

XVI.   Pojmy a definície

 • „Voucher“ je cenina, bezúčelový poukaz so sadzbou DPH, vydaný Premier Sport Tour, s. r. o. (v prípade Zájazdu) alebo HOCKEY TOUR s. r. o. (v prípade Vstupenky) v súvislosti s náhradným plnením (Zájazdom alebo Vstupenkou), s ktorým je spojená povinnosť Premier Sport Tour, s. r. o. alebo HOCKEY TOUR s. r. o. prijať ho od konkrétneho Cestujúceho/Kupujúceho ako protihodnotu za služby cestovného ruchu objednané Cestujúcim podľa Zmluvy o zájazde alebo za služby zabezpečenia Vstupenky podľa Zmluvy o zabezpečení Vstupenky. Voucher je neprenosný a môže byť využitý iba Cestujúcim/Kupujúcim, na meno ktorého bol vystavený, a to len v rámci jednej Zmluvy. Voucher môže byť použitý iba na ten tým služieb, pre ktorý bol vystavený (Zájazdy alebo Vstupenky). Voucher je možné použiť najdlhšie po dobu 2 rokov odo dňa jeho vystavenia.
 • „Darčeková poukážka“ je cenina, bezúčelový poukaz so sadzbou DPH, vydaný Premier Sport Tour, s. r. o. (v prípade Zájazdu) alebo HOCKEY TOUR s. r. o. (v prípade Vstupenky), s ktorou je spojená povinnosť Premier Sport Tour, s. r. o. alebo HOCKEY TOUR s. r. o. ju od akéhokoľvek Cestujúceho/Kupujúceho ako protihodnotu za služby objednané u Premier Sport Tour, s. r. o. podľa Zmluvy o zájazde alebo HOCKEY TOUR s. r. o. podľa Zmluvy o zabezpečení Vstupenky. Darčeková poukážka je prenosná, a teda môže byť využitá akýmkoľvek Cestujúcim/Kupujúcim, avšak iba v rámci jednej Zmluvy. Darčeková poukážka môže byť použitá iba na ten typ služieb (Zájazdy alebo Vstupenky), na ktorý bola vydaná. Darčekovú poukážku je možné použiť najdlhšie do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola vystavená.

XVII. Použitie Voucheru a Darčekovej poukážky

 • Cestujúci/ Kupujúci je oprávnený využiť Voucher alebo Darčekovú poukážku, ktoré boli vystavené Premier Sport Tour, s. r. o. alebo HOCKEY TOUR s. r. o., na zaplatenie ceny Zájazdu/Vstupenky, a to podľa podmienok uvedených zo strany Premier Sport Tour, s. r. o. a/alebo HOCKEY TOUR s. r. o.
 • Nominálna hodnota Voucheru alebo Darčekovej poukážky bude započítaná na cenu Zájazdu/Vstupenky.
 • Nominálna hodnota Voucheru alebo Darčekovej poukážky ani ich akákoľvek časť nemôže byť vyplatená Cestujúcemu/Kupujúcemu v peniazoch, nevydáva sa z nej (t.j. v prípade ak je cena Zájazdu/Vstupenky nižšia, Cestujúcemu/Kupujúcemu sa rozdiel nominálnej hodnoty a ceny nevracia) a nie je možné ich ani vrátiť Premier Sport Tour, s. r. o. alebo HOCKEY TOUR s. r. o.; uvedené platí, ak kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov neurčujú inak.

D.        SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa týmto vylučujú kolízne normy, ktoré by ako rozhodné právo určovali iné právo, než právo Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek sporov je príslušný na rozhodovanie súd Slovenskej republiky.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť iba spôsobom stanoveným pre uzavretie Zmluvy, t.j. písomnou alebo inou vhodnou formou. Za písomnú alebo inú vhodnú formu zmeny alebo zrušenia Zmluvy sa považuje aj, ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami (napr. Elektronická pošta), ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. a/alebo HOCKEY TOUR s. r. o. je oprávnená oznámiť obsah písomnosti Cestujúcemu a Kupujúcemu telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty, a následne mu písomnosť doručiť spôsobom podľa ods. 18.2. Písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú už okamihom telefonického oznámenia jej obsahu Cestujúcemu a Kupujúcemu, resp. Okamihom odoslania správy elektronickej pošty.
 • Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinností Premier Sport Tour, s. r. o. a/alebo HOCKEY TOUR s. r. o. podľa všeobecne záväzných predpisov. Spory, ktoré vzniknú medzi Premier Sport Tour, s. r. o. a/alebo HOCKEY TOUR s. r. o. a Cestujúcim/Kupujúcim, ktorí sú spotrebitelia, je možné riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. Z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených na alternatívne riešenie sporov je dostupný na:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Cestujúci/Kupujúci, ak sú spotrebitelia, môžu uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 • Zodpovedná osoba, prostredníctvom ktorej sa Cestujúci môže rýchlo kontaktovať s Premier Sport Tour, s. r. o. alebo s HOCKEY TOUR s. r. o., žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať Zájazd/Vstupenku, ak porušenie Zmluvy o Zájazde zistí počas Zájazdu/Zmluvy o zabezpečení Vstupenky počas Podujatia: Branislav Cingeľ (prípadne dočasný zástupca na rovnakom e-maile + telefónnom čísle), Teslova 19, 821 02, Bratislava / info@futbaltour.sk / 00421 948 589 989.
 • Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení VOP a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. a HOCKEY TOUR s. r. o. si vyhradzujú právo aktualizácie a zmien údajov a informácií o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnutých v katalógu alebo v osobitnom ponukovom liste Premier Sport Tour, s. r. o. a/alebo HOCKEY TOUR s. r. o.  alebo formulári štandardných informácií.
 • Premier Sport Tour, s. r. o. a HOCKEY TOUR s. r. o. nezodpovedajú za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiálov, ktoré Premier Sport Tour, s. r. o. a/alebo HOCKEY TOUR s. r. o. vydávajú, alebo ktoré boli zverejnené na Web portály a poskytli ich tretie osoby a zároveň neručia za správnosť údajov uvedených v prospektoch tretích osôb, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ovplyvniť ich obsah.
 • Ak sa odlišuje vymedzenie Zájazdu alebo Vstupenky uvedené v katalógu od Zmluvy, má vždy prednosť Zmluva.

V Bratislave, dňa 01.11. 2021